Red corner
VO DOMY Ukazka: Montovane domy spacer Ukazka: Montovane domy spacer Ukazka: Montovane domy spacer Ukazka: Montovane domy
Interier   Dnes je utorok 25. 06. 2019, Meniny majú Tade????, Ol?­via
Vyhľadávanie:  
Interier
spacer
PROJEKTY DOMOV    
KON? TRUKCIE    
NOVINKY    
PORAD??A B?VANIA    
O N?S    
   O n??s    
   Referencie    
   Tlačov?? spr??vy    
   Kari??ra    
KONTAKT    
NEWSLETTER    
O N?S

Firma VO DOMY, s.r.o. je mal?? rodinn?? firma. Svoju veÄ?kos?? nevn?­mame ako hendikep ale sk?´r ako v??hodu. Umo????uje n??m to sa lep??ie prisp?´sobova?? potreb??m na??ich klientov a nevznik?? neosobn?? vz??ah, kde by klient bol len č?­slom.
Na počiatku bola na??a firma jedn??m z viacer??ch subdod??vateÄ?om pre mont???? domov koncernu BIEN ZENKER na Slovensku. Priebe??ne sme začali na??im klientom stava?? domy podÄ?a svojej predstavy a ponuku mont????i pre in??ch v??robcov sme ukončili.

Dr???­me sa motta: Rodina rodine.

Vieme, ??e v??stavba domu sa často kr??t na Slovensku sp??ja so stresom, veď sa jedn?? o invest?­ciu celo??ivotn??ch ??spor a zadÄ???enie sa na dlh?? desiatky rokov. Pr??ve z tohto d?´vodu sa sna???­me vo firme s klientom o osobn?? pr?­stup. Sme radi, keď sa z na??ich klientov nesk?´r st??vaj?? na??i rodinn?­ priatelia.
Firma VO DOMY s.r.o. pon??ka v??etk??m z??ujemcom okrem v??stavby rodinn??ch domov aj poradenstvo za ??čelom v??stavby kvalitn??ch a cenovodostupn??ch rodinn??ch domov.

  Projekty domov  |   Chcete sa opýtaÅ¥?  |  Objednávka  |  Kontakt  |  Â© VO DOMY, s.r.o. 2019