Red corner
VO DOMY Ukazka: Montovane domy spacer Ukazka: Montovane domy spacer Ukazka: Montovane domy spacer Ukazka: Montovane domy
Interier   Dnes je piatok 24. 05. 2019, Meniny má Ela
Vyhľadávanie:  
Interier
spacer
PROJEKTY DOMOV    
KON?TRUKCIE    
   Energetick?? n??ročnos??    
   EUROPANEL    
   LIGNOTREND    
   Inteligentn?? rie??enia    
NOVINKY    
PORAD??A B?VANIA    
O N?S    
KONTAKT    
NEWSLETTER    
Inteligentn?? rie??enia

Kontrolovan?? vetranie
Vďaka kvalitn??mu kontrolovan??mu vetraniu vznik?? v dome pr?jemn?? kl?ma, preto??e sa pou??it?? vzduch napr. z kuchyne a k??pe?ne ods??va a na jeho miesto pr??di do domu vzduch čerstv??. ?udia trpiaci na alergie maj?? pri tomto syst??me mo??nos?? nas??van?? čerstv?? vzduch dodatočne prefiltrova?? cez ??peci??lny filter na pe?.

Vyu??itie da??ďovej vody
Pitn?? voda je pridrah?? nato, aby sa pou??ila ako voda do WC, pračiek a na polievanie z??hrady. Ako rie??enie v??m pon??kame syst??m na vyu??itie da??ďovej vody, s ktor??m zredukujete pou??itie pitnej vody o 40%. ?etr?te tak nielen ??ivotn?? prostredie, ale aj va??u pe??a??enku.

Vyu??itie sol??rnej energie
Za slnečn?? energiu neplat?te, preto ju vyu??ite! Sol??rne zariadenie v??m zabezpeč? na sedem a?? dev??? mesiacov pr?pravu teplej ????itkovej vody. Zn???te si n??klady na ohrev, nechajte slnko plati?? ??čty za V??s.

Tepeln?? čerpadl??Tepeln?? čerpadlo vyu???va energiu z pr?rody. V?č??inu energie, ktor?? tepeln?? čerpadlo dod??va na vykurovanie alebo pr?pravu teplej ????itkovej vody m???e bra?? z naakumulovan??ho tepla zeme, vody alebo vzduchu. Vykurovanie tepeln??m čerpadlom znamen?? vyu???vanie samoobnovovacej energie. Nako?ko sa ale jedn?? o finančne drah??iu technol??giu, oplat? sa teda prepoč?ta?? investičn?? n??klady s n??vratnos??ou.

  Projekty domov  |   Chcete sa opýtať?  |  Objednávka  |  Kontakt  |  © VO DOMY, s.r.o. 2019