Red corner
VO DOMY Ukazka: Montovane domy spacer Ukazka: Montovane domy spacer Ukazka: Montovane domy spacer Ukazka: Montovane domy
Interier   Dnes je utorok 25. 06. 2019, Meniny majú Tade????, Ol?­via
Vyhľadávanie:  
Interier
spacer
PROJEKTY DOMOV    
KON? TRUKCIE    
   Energetick?? n??ročnos??    
   EUROPANEL    
   LIGNOTREND    
   Inteligentn?? rie??enia    
NOVINKY    
PORAD??A B?VANIA    
O N?S    
KONTAKT    
NEWSLETTER    
Europanel

Pre jeho označenie sa pou???­va aj skratka SIPs (Structural Insulted Panels) a je to syst??mov?? rie??enie. Europanel je kon??trukčne izolovan?? samonosn?? panel, ktor?? sa sklad?? z dvoch čast?­:

Pl??????

- je tvoren?? doskami OSB. OSB dosky maj?? v??born?? mechanick?? vlastnosti, maj?? Ä?ahk?? hmotnos?? a preto sa s obÄ?ubou pou???­vaj?? st??le vo v?¤Ä??ej miere v stavebn?­ctve.

Jadro

- predstavuje stabilizovan?? samohasiv?? polystyr??n označovan?? aj EPS. Jeho hlavnou ??lohou je tepeln?? izol??cia, vedÄ?aj??ou ??lohou zabezpečenie nevybočenia OSB dosiek pri za??a??en?­.V?HODY EUROPANELU:


1. Men??ie form??ty panelov - men??ia n??ročnos?? na pr?­stupovu cestu k pozemku, Ä?ah??ia mont???? domu, vyu??itie ??eriavu len v krajn??ch situ??ci??ch. To v??etko zni??ujuje cenu mont????e.
2. Such?? proces v??stavby - neexistuje zostatkov?? vlhkos?? domu ako v pr?­pade murovan??ch domoch, kde sa pou??il mokr?? proces.
3. Men??ia hr??bka steny - vďaka tejto technol??gi?­ z?­skavate mo??nos?? v?¤Ä??ej ????itkovej plochy, bez straty tepelnej pohody.
4. V??hodn?? izolačn?? vlastnosti - hrub?? stavba Europanelu m?? vďaka EPS jadru v??born?? izolačn?? vlastnosti prekračuj??ce normy na tepeln?? ochranu bodov. Pri pou??it?­ kontakn??ho zateplenia sa tieto vlastnosti e??te viac zlep??uj?? a umo??nuj?? stavbu NED a PD.


Priaznivci čisto pr?­rodn??ch materi??lov a dif??zne otvoren??ch kon??trukci?­ m??te mo??nos?? zvoli?? si kon??trukciu LIGNOTREND.


Mont???? so syst??mom EUROPANEL
  Projekty domov  |   Chcete sa opýtaÅ¥?  |  Objednávka  |  Kontakt  |  Â© VO DOMY, s.r.o. 2019