Red corner
VO DOMY Ukazka: Montovane domy spacer Ukazka: Montovane domy spacer Ukazka: Montovane domy spacer Ukazka: Montovane domy
Interier   Dnes je piatok 24. 05. 2019, Meniny má Ela
Vyhľadávanie:  
Interier
spacer
PROJEKTY DOMOV    
KON?TRUKCIE    
   Energetick?? n??ročnos??    
   EUROPANEL    
   LIGNOTREND    
   Inteligentn?? rie??enia    
NOVINKY    
PORAD??A B?VANIA    
O N?S    
KONTAKT    
NEWSLETTER    
Europanel

Pre jeho označenie sa pou???va aj skratka SIPs (Structural Insulted Panels) a je to syst??mov?? rie??enie. Europanel je kon??trukčne izolovan?? samonosn?? panel, ktor?? sa sklad?? z dvoch čast?:

Pl??????

- je tvoren?? doskami OSB. OSB dosky maj?? v??born?? mechanick?? vlastnosti, maj?? ?ahk?? hmotnos?? a preto sa s ob?ubou pou???vaj?? st??le vo v?č??ej miere v stavebn?ctve.

Jadro

- predstavuje stabilizovan?? samohasiv?? polystyr??n označovan?? aj EPS. Jeho hlavnou ??lohou je tepeln?? izol??cia, ved?aj??ou ??lohou zabezpečenie nevybočenia OSB dosiek pri za??a??en?.V?HODY EUROPANELU:


1. Men??ie form??ty panelov - men??ia n??ročnos?? na pr?stupovu cestu k pozemku, ?ah??ia mont???? domu, vyu??itie ??eriavu len v krajn??ch situ??ci??ch. To v??etko zni??ujuje cenu mont????e.
2. Such?? proces v??stavby - neexistuje zostatkov?? vlhkos?? domu ako v pr?pade murovan??ch domoch, kde sa pou??il mokr?? proces.
3. Men??ia hr??bka steny - vďaka tejto technol??gi? z?skavate mo??nos?? v?č??ej ????itkovej plochy, bez straty tepelnej pohody.
4. V??hodn?? izolačn?? vlastnosti - hrub?? stavba Europanelu m?? vďaka EPS jadru v??born?? izolačn?? vlastnosti prekračuj??ce normy na tepeln?? ochranu bodov. Pri pou??it? kontakn??ho zateplenia sa tieto vlastnosti e??te viac zlep??uj?? a umo??nuj?? stavbu NED a PD.


Priaznivci čisto pr?rodn??ch materi??lov a dif??zne otvoren??ch kon??trukci? m??te mo??nos?? zvoli?? si kon??trukciu LIGNOTREND.


Mont???? so syst??mom EUROPANEL
  Projekty domov  |   Chcete sa opýtať?  |  Objednávka  |  Kontakt  |  © VO DOMY, s.r.o. 2019