Red corner
VO DOMY Ukazka: Montovane domy spacer Ukazka: Montovane domy spacer Ukazka: Montovane domy spacer Ukazka: Montovane domy
Interier   Dnes je utorok 25. 06. 2019, Meniny maj├║ Tade????, Ol?şvia
Vyh─żad├ívanie:  
Interier
spacer
PROJEKTY DOMOV    
KON?áTRUKCIE    
   Energetick?? n??ro─Źnos??    
   EUROPANEL    
   LIGNOTREND    
   Inteligentn?? rie??enia    
NOVINKY    
PORAD??A B?ŁVANIA    
O N?üS    
KONTAKT    
NEWSLETTER    
Energetick?? n??ro─Źnos?? domu

Na za─Źiatku si treba poveda?? ak?? energetick?? n??ro─Źnos?? po??adujete od V????ho domu. Mo??no, ??e hlavn?? krit??rium nebude energetick?? n??ro─Źnos?? ale investi─Źn?? n??klady, to znamen?? ko─?ko V??s bude st???? stavba domu. Koniec koncov nech si d??te krit??rium ak??ko─?vej, v??dy sa zarad?şte do jednej z dole uveden??ch skup?şn. Ost??va ale len na V??s a na realiza─Źnej firme, v ktorej skupine sa s Va??im domom ocitnete.


Energeticky n??ro─Źn?? dom

je to dom, v ktorom na pr?şpravu teplej ????itkovej vody (─Ćalej len TUV) a na vykurovanie ro─Źne potrebujete viac ako 100kWh/m² ????itkovej plochy. Jeho prev??dzkov?? n??klady s?? v takej v????ke, ??e si ho m?┤??e dovoli?? len ozaj bohat?? ─Źlovek. Kupodivu ani t??to skupina obyvate─?ov on nem?? z??ujem. Ak sa ocitnete v tejto skupine a patr?şte k priemernej slovenskej rodine, ─Źakaj?? V??s kru??n?? chv?şle.

Energeticky efekt?şvny dom (EED)

V??m zni??uje n??ro─Źnos?? pre k??renie a TUV na hranicu 50-100kWh/m² ????itkovej plochy. V podstate m?┤??e by??, ale ak V???? projektnat "vie" a Vy ste ochotn?? aj po─Ź??va??, m?┤??ete sa s domom bez probl??mov zaradi?? do v??hodnej??ej skupiny.

N?şzkoenergetick?? dom (NED)

patr?ş medzi domy, v ktor??ch sa ro─Źne na TUV a vykurovanie spotrebuje do 50 kWh na m² ????itkovej plochy.

Pas?şvny dom (PD)

je energeticky e??te ??spornej???ş. Jeho ro─Źn?? spotreba tepla na k??renie a TUV je aj desa┬Łkr??t men??ia ne?? u be??nej novostavby, teda 5 a?? 15 kWh/m² ????itkovej plochy. Osobne si mysl?şme, ??e realizova?? pasivny dom a dosiahnu?? ??elan?? parametre za cenu pou??itia drah??ch technol??gi?ş nie je zrovna najidealnej??ia cesta. Existuje aj in?? rie??enia.

Pre ??plnos?? m?┤??me doplni?? e??te posledn??ho nominanta a to je nulov?? dom.

Nulov?? dom

sa d?? zrealizova?? u?? aj na Slovensku . Ro─Źn?? spotreba tepla na k??renie a TUV je do 5 kWh/m² ????itkovej plochy. D?? sa poveda??, ??e tento dom je sebesta─Źn??, minie to─?ko energie ko─?ko s??m dok????e vyrobi??. Ot??zna ost??va zatia─? jeho v??stavba z poh─?adu vstupn??ch invest?şci?ş.

Kon??trukcie EUROPANEL a LIGNOTREND s?? vhodn?? pre pou??itie do energeticky efekt?şvnych domov, n?şzkoenergetick??ch domov a pas?şvnych domov za predpokladu re??pektovania komplexn??ch z??sad pri navrhovan?ş tak??chto stavieb.


S├║visiace odkazy:
 ┬╗ Inteligentn?? rie??enia   
 ┬╗ EUROPANEL  
 ┬╗ LIGNOTREND  
  Projekty domov  |   Chcete sa op├Żta┼ą?  |  Objedn├ívka  |  Kontakt  |  ┬ę VO DOMY, s.r.o. 2019