Red corner
VO DOMY Ukazka: Montovane domy spacer Ukazka: Montovane domy spacer Ukazka: Montovane domy spacer Ukazka: Montovane domy
Interier   Dnes je piatok 24. 05. 2019, Meniny má Ela
Vyhľadávanie:  
Interier
spacer
PROJEKTY DOMOV    
KON?TRUKCIE    
NOVINKY    
PORAD??A B?VANIA    
   Op??tajte sa    
   ?asto kladen?? ot??zky    
O N?S    
KONTAKT    
NEWSLETTER    Často kladené otázky - Technick?? oblas?? Nenašli ste odpovede na Vaše otázky? - Opýtajte sa

?o ak mi nevyhovuj?? uveden?? projekty?
M???eme V??m postavi?? dom pod?a Va??ich pl??nov, resp. m???ete vyu??i?? slu??by n????ho architekta, je to na V??s.

Je mo??n?? vyrobi?? dom aj s plochou strechou? M??me hotov?? pl??ny na tehlov?? dom, uva??ujeme ale e??te nad drevodomom.
Mo??n?? to je, ak to povoluje aj ??zemn?? pl??n. Va??e existuj??ce pl??ny pos??dime a d??me V??m z??v?zn?? stanovisko. Ak budete s??hlasi??, V???? projekt m???me potom prekresli?? pre n???? kon??trukčn?? syst??m.

D?? sa upravi?? e??te cena domov? Napr. svojpomocnou alebo pl??nujete nejak?? akcie?
?no, smerom nahor sa d?? upravi?? v??dy:) Vy ale m??te z??ujem o zn???enie ceny, pravda. Stretnime sa a porozpr??vajme sa o mo??nostiach.

K??pili sme u?? vypracovan?? projekt rodinn??ho domu. Je mo??n?? ho pou??i?? na v??stavbu u V??s?
Z??le??? od toho ak?? je to projekt. Je to projekt pre stavebn?? povolenie, alebo realizačn??? Je to pre dom montovan?? alebo murovan???Ide??lne by bolo V???? projekt vidie?? a poveda?? si čo m??me a kam sa chceme dosta??. Kedy a kde sa m???me stretn?????

Je mo??n?? doda?? len hrub?? stavbu?
Objem dod??vky je v??dy predmetom ??pecifik??cie. Vy si poviete čo si prajete, my V??m predlo???me cenu a ak budeme v??etci spokojn?, ideme na to.

M??me uzky pozemok, len 13m a tak si nevieme nikde n??js?? vhodn?? dom. Vedeli by ste n??m poradi???
?zky pozemok nie je probl??m, je to v??zva:) Prv?? v??hoda je u?? t??, ??e ho v?bec m??te a nemus?te tak investova?? do pozemku. Ak V??s m???em poprosi??, po??lite mi katastr??lnu mapu pozemku a zop??r fotiek z pozemku. Ak nem??te katastr??lnu mapu, bude mi stači?? LV-čko.
  Projekty domov  |   Chcete sa opýtať?  |  Objednávka  |  Kontakt  |  © VO DOMY, s.r.o. 2019