Red corner
VO DOMY Ukazka: Montovane domy spacer Ukazka: Montovane domy spacer Ukazka: Montovane domy spacer Ukazka: Montovane domy
Interier   Dnes je utorok 25. 06. 2019, Meniny maj√ļ Tade????, Ol?≠via
Vyhńĺad√°vanie:  
Interier
spacer
PROJEKTY DOMOV    
KON?†TRUKCIE    
NOVINKY    
PORAD??A B?ĚVANIA    
O N?ĀS    
KONTAKT    
NEWSLETTER    


ÔĽŅ

 Editorial  
Firma VO DOMY na v??stave DOMEXPO 2014.


D??a 24. a?? 27.apr?≠la 2014 sa na??a firma z??ńćastnila na v??stave drevostavieb DOMEXPO 2014 v Nitre. N??v??tevn?≠ci n????ho st??nku sa mohli prv?? kr??t obozn??mi?? s novinkami v podobe domov nano a lupo, ktor?? predstavuj?? v??stavbu podń?a filozofie Light Building pon??knutou na??im obchodn??m partnerom firmou Europanel. Pre t??ch z V??s, ktor?≠ to nestihli a nenav??t?≠vili ste n??s na tejto v??stave, prin????a filozofia Light Building investorom ń?ahkos??, kvalitu, r??chlos?? a unik??tne tepeln?? technick?? vlastnosti.

Okrem domov nano a lupo mohli n??v??tevn?≠ci na na??om st??nku vidie?? prezent??ciu decentr??lnej rekuper??cie, techniku zakladania na zemn??ch vrutoch, teplovzdu??n??ho sol??rneho kolektora ako aj interi??rovej tehly Vital.
Pońćas dn?≠ v??stavy Domexpo sa mnoh?≠ z n??v??tevn?≠kov zapojili do ankety, ktor?? sa konala priamo na na??om st??nku. T??ch z V??s, ktor?≠ ste sa zapojili do tejto ankety sme zapojili do ??rebovania o bytov?? doplnok. P?īvodne sa mal ??rebova?? len jeden v??herca. Nakoń?ko ste n??m Va??im z??ujmom o na??e domy a slu??by urobili rados??, rozhodli sme sa v de?? ??rebovania t.j. 28.apr?≠la vy??rebova?? miesto jedn??ho rovno troch v??hercov.

V??hercami ankety sa stali: Henrieta Vr??belov??, Krist?≠na Pukanov?? a Marian Henc.

V??hercom gratulujeme a budeme ich v nasleduj??ce dni kontaktova??. 
 N√°hodn√Ĺ dom  

   Celesta 82
Nahodny dom


 NaŇ°e tipy  
Otestujte sa Otestujte sa
Inteligentn√© rieŇ°enia Inteligentn√© rieŇ°enia

 Anketa  
Mysl?≠te si, ??e m??te dos?? inform??ci?≠ aby ste si vedeli vybra?? vhodn?? stavebn?? pozemok?
ano
59%ano
nie
41%nie
  Projekty domov  |   Chcete sa op√ĹtaŇ•?  |  Objedn√°vka  |  Kontakt  |  ¬© VO DOMY, s.r.o. 2019